ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 16 21 20 64 84 24 98 122 17 63 80 7 24 31 41 101 142 114 366 480
บริหารธุรกิจ 4 12 16 19 53 72 21 92 113 13 56 69 3 20 23 37 97 134 97 330 427
ปวส.การจัดการ 5 5 2 8 10 1 5 6 1 1 2 17 19 5 36 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 6 2 6 8 1 3 4 1 1 2 6 5 11 14 17 31
บธ.บ.การจัดการ 5 5 13 32 45 12 56 68 7 28 35 1 8 9 14 33 47 47 162 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 7 9 7 28 35 5 26 31 2 12 14 15 42 57 31 115 146
ศิลปศาสตร์ 1 4 5 1 11 12 3 6 9 4 7 11 4 4 8 4 4 8 17 36 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 4 5 1 11 12 3 6 9 4 7 11 4 4 8 4 4 8 17 36 53
รวมทั้งหมด 5 16 21 20 64 84 24 98 122 17 63 80 7 24 31 41 101 142 114 366 480