ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 52 7 59 175 62 237 151 97 248 74 83 157 17 27 44 95 60 155 564 336 900
พืชศาสตร์ 11 1 12 45 24 69 25 33 58 11 30 41 6 9 15 21 23 44 119 120 239
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 9 2 11 2 4 6 2 3 5 2 2 7 2 9 24 13 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 1 8 36 22 58 23 29 52 9 27 36 6 7 13 14 21 35 95 107 202
วิทยาศาสตร์ 2 2 16 4 20 10 4 14 8 4 12 5 1 6 5 3 8 46 16 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 16 4 20 10 4 14 8 4 12 5 1 6 5 3 8 46 16 62
สัตวศาสตร์และประมง 17 2 19 71 21 92 57 45 102 26 43 69 4 11 15 42 26 68 217 148 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 5 3 8 5 9 14 1 3 4 1 1 14 8 22 37 23 60
ปวส.ประมง 4 1 5 10 10 3 1 4 4 1 5 4 1 5 25 4 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 2 34 14 48 34 27 61 17 30 47 3 10 13 20 12 32 109 94 203
วท.บ.ประมง 1 1 22 4 26 15 8 23 4 9 13 1 1 4 5 9 46 27 73
อุตสาหกรรมเกษตร 22 4 26 43 13 56 59 15 74 29 6 35 2 6 8 27 8 35 182 52 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 13 13 9 1 10 18 1 19 10 10 10 10 60 2 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 4 5 4 11 15 8 12 20 2 6 8 5 5 3 8 11 18 46 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 8 8 29 29 33 33 16 16 2 2 14 14 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 52 7 59 175 62 237 151 97 248 74 83 157 17 27 44 95 60 155 564 336 900