ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 8 23 2 25 53 2 55 65 3 68 8 4 12 107 16 123 264 27 291
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 2 5 32 2 34 54 3 57 8 4 12 81 14 95 178 25 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 4 11 2 13 21 3 24 2 2 4 25 5 30 61 14 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 12 12 3 2 5 25 8 33 48 10 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 14 21 21 3 3 31 1 32 69 1 70
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 20 20 21 21 11 11 26 2 28 86 2 88
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 20 20 21 21 11 11 26 2 28 86 2 88
รวมทั้งหมด 8 8 23 2 25 53 2 55 65 3 68 8 4 12 107 16 123 264 27 291