ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 148 171 319 514 829 1,343 407 1,051 1,458 186 837 1,023 61 241 302 339 743 1,082 1,655 3,872 5,527
บริหารธุรกิจ 132 101 233 421 480 901 321 622 943 145 482 627 41 128 169 282 491 773 1,342 2,304 3,646
ปวส.การตลาด 2 2 1 4 5 1 1 1 1 1 8 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 9 16 25 23 47 70 14 52 66 13 35 48 3 12 15 21 44 65 83 206 289
บธ.บ.การจัดการ 25 36 61 87 194 281 65 198 263 24 136 160 7 22 29 67 189 256 275 775 1,050
บธ.บ.การตลาด 24 18 42 101 95 196 101 179 280 58 182 240 16 51 67 69 115 184 369 640 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 13 16 35 67 102 34 135 169 19 97 116 3 24 27 35 90 125 129 426 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 71 16 87 174 73 247 107 57 164 31 26 57 10 6 16 88 47 135 481 225 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 2 13 15 2 6 8 4 24 28
บัญชี 11 59 70 48 254 302 37 280 317 19 188 207 8 49 57 23 152 175 146 982 1,128
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1 1 1 3 3
บช.บ.การบัญชี 11 58 69 48 253 301 37 279 316 19 188 207 8 49 57 23 152 175 146 979 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 2 1 3 1 10 11 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 2 1 3 1 10 11 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 5 11 16 45 95 140 48 149 197 20 166 186 11 54 65 34 100 134 163 575 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 8 27 72 99 27 109 136 6 106 112 5 40 45 69 331 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 7 8 18 23 41 21 40 61 14 60 74 6 14 20 16 42 58 76 186 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 18 58 76 18 58 76
รวมทั้งหมด 148 171 319 514 829 1,343 407 1,051 1,458 186 837 1,023 61 241 302 339 743 1,082 1,655 3,872 5,527