ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 66 26 92 272 141 413 359 280 639 196 301 497 39 75 114 191 170 361 1,123 993 2,116
การออกแบบ 26 6 32 97 53 150 84 106 190 57 136 193 26 47 73 50 62 112 340 410 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 10 2 12 52 25 77 30 35 65 26 36 62 14 21 35 18 21 39 150 140 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 1 2 3 6 12 18 19 32 51 19 65 84 7 18 25 8 23 31 60 152 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 15 2 17 39 16 55 35 39 74 12 35 47 3 6 9 22 15 37 126 113 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 4 2 3 5 4 5 9
เทคโนโลยีศิลป์ 16 6 22 56 45 101 43 49 92 20 26 46 1 3 4 25 30 55 161 159 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 13 4 17 40 35 75 23 32 55 14 20 34 1 3 4 15 22 37 106 116 222
ทล.บ.เซรามิก 3 2 5 16 10 26 20 17 37 6 6 12 10 8 18 55 43 98
ศิลปกรรม 16 13 29 50 21 71 104 44 148 57 42 99 5 8 13 65 19 84 297 147 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 16 13 29 50 21 71 104 44 148 57 42 99 5 8 13 65 19 84 297 147 444
สถาปัตยกรรม 8 1 9 69 22 91 128 81 209 62 97 159 7 17 24 51 59 110 325 277 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 8 8 7 2 9 16 2 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 2 2 20 9 29 37 36 73 17 45 62 2 11 13 12 24 36 90 125 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 5 1 6 41 13 54 84 43 127 45 52 97 5 6 11 39 35 74 219 150 369
รวมทั้งหมด 66 26 92 272 141 413 359 280 639 196 301 497 39 75 114 191 170 361 1,123 993 2,116