ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 16 14 30 44 40 84 57 49 106 36 28 64 18 8 26 73 59 132 244 198 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 12 9 21 40 23 63 50 32 82 34 24 58 16 6 22 64 51 115 216 145 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 11 30 3 33 40 5 45 29 7 36 15 15 47 11 58 169 29 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 2 4 2 13 15 3 17 20 4 7 11 6 6 3 24 27 14 69 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 4 6 8 7 15 7 10 17 1 10 11 1 1 14 16 30 33 47 80
สหวิทยาการ 4 5 9 4 17 21 7 17 24 2 4 6 2 2 4 9 8 17 28 53 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 3 4 2 2 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 4 5 9 3 14 17 7 15 22 2 4 6 2 2 4 18 40 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 8 17 9 8 17
รวมทั้งหมด 16 14 30 44 40 84 57 49 106 36 28 64 18 8 26 73 59 132 244 198 442