ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 28 41 52 153 205 85 343 428 48 357 405 11 119 130 59 367 426 268 1,367 1,635
บริหารธุรกิจ 11 24 35 44 99 143 71 191 262 25 190 215 6 50 56 50 237 287 207 791 998
ปวส.การจัดการ 5 5 2 15 17 4 9 13 2 5 7 1 1 2 5 21 26 14 56 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 4 7 1 2 3 1 2 3 1 1 2 12 14 8 20 28
ปวส.การตลาด 2 7 9 1 11 12 1 3 4 3 3 1 1 3 14 17 7 39 46
บธ.บ.การจัดการ 2 4 6 7 43 50 21 112 133 6 104 110 3 22 25 11 106 117 50 391 441
บธ.บ.การตลาด 2 3 5 9 18 27 11 39 50 4 47 51 1 12 13 6 46 52 33 165 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 1 3 24 10 34 33 26 59 12 31 43 1 14 15 23 38 61 95 120 215
บัญชี 1 1 2 5 35 40 9 111 120 12 116 128 3 52 55 4 118 122 34 433 467
ปวส.การบัญชี 1 3 4 7 7 2 5 7 3 3 3 18 21
บช.บ.การบัญชี 1 1 2 4 32 36 9 104 113 10 111 121 3 49 52 4 118 122 31 415 446
ศิลปศาสตร์ 1 3 4 3 19 22 5 41 46 11 51 62 2 17 19 5 12 17 27 143 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 2 1 11 12 2 26 28 8 35 43 1 7 8 5 6 11 18 86 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 2 8 10 3 15 18 3 16 19 1 10 11 6 6 9 57 66
รวมทั้งหมด 13 28 41 52 153 205 85 343 428 48 357 405 11 119 130 59 367 426 268 1,367 1,635