ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 10 29 91 42 133 85 87 172 34 83 117 17 41 58 69 81 150 315 344 659
พืชศาสตร์ 9 1 10 36 8 44 36 27 63 16 27 43 10 12 22 3 3 107 78 185
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 4 1 5 2 2 5 3 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 1 4 6 2 8 13 6 19 3 5 8 2 2 27 14 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 29 6 35 19 20 39 13 20 33 5 12 17 72 58 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3 3 3 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 58 51 109 58 51 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 14 23 9 14 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 49 37 86 49 37 86
สัตวศาสตร์และประมง 10 2 12 51 17 68 45 34 79 15 36 51 4 14 18 125 103 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 3 1 4 2 2 1 1 3 3 7 4 11
ปวส.ประมง 2 2 2 1 3 2 2 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 4 36 10 46 21 29 50 9 33 42 2 8 10 70 82 152
วท.บ.ประมง 5 5 10 5 15 20 5 25 5 3 8 2 3 5 42 16 58
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 4 17 21 4 26 30 3 20 23 3 15 18 11 27 38 25 112 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 11 14 3 17 20 2 17 19 12 12 6 25 31 14 82 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 1 5 6 1 7 8 2 2 1 1 2 21 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 2 5 5 2 7 9 4 13
รวมทั้งหมด 19 10 29 91 42 133 85 87 172 34 83 117 17 41 58 69 81 150 315 344 659