ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 10 29 91 42 133 85 87 172 34 83 117 17 41 58 69 81 150 315 344 659
พืชศาสตร์ 9 1 10 36 8 44 36 27 63 16 27 43 10 12 22 3 3 107 78 185
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 4 1 5 2 2 5 3 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 29 6 35 19 20 39 13 20 33 5 12 17 72 58 130
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 1 4 6 2 8 13 6 19 3 5 8 2 2 27 14 41
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3 3 3 6
เรียนรวม 58 51 109 58 51 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 14 23 9 14 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 49 37 86 49 37 86
สัตวศาสตร์และประมง 10 2 12 51 17 68 45 34 79 15 36 51 4 14 18 125 103 228
ปวส.ประมง 2 2 2 1 3 2 2 6 1 7
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 3 1 4 2 2 1 1 3 3 7 4 11
วท.บ.ประมง 5 5 10 5 15 20 5 25 5 3 8 2 3 5 42 16 58
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 4 36 10 46 21 29 50 9 33 42 2 8 10 70 82 152
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 4 17 21 4 26 30 3 20 23 3 15 18 11 27 38 25 112 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 1 5 6 1 7 8 2 2 1 1 2 21 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 11 14 3 17 20 2 17 19 12 12 6 25 31 14 82 96
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 2 5 5 2 7 9 4 13
รวมทั้งหมด 19 10 29 91 42 133 85 87 172 34 83 117 17 41 58 69 81 150 315 344 659