ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 14 104 104 74 1 75 22 1 23 4 4 99 19 118 317 21 338
วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 41 41 25 25 4 4 1 1 10 10 20 86 10 96
ปวส.ช่างยนต์ 3 3 12 12 4 4 1 1 1 1 8 8 29 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 2 2 3 3 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 27 27 18 18 3 3 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 10 12 2 10 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 37 37 31 31 11 11 2 2 65 3 68 149 3 152
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 12 12 7 7 2 2 15 1 16 38 1 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 2 52 50 2 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 25 25 24 24 9 9 2 2 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 6 26 26 18 1 19 7 1 8 1 1 24 6 30 82 8 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 7 7 3 1 4 1 1 2 14 3 17 26 5 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 5 19 19 15 15 6 6 1 1 46 46
รวมทั้งหมด 14 14 104 104 74 1 75 22 1 23 4 4 99 19 118 317 21 338