ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 202 26 228 631 85 716 383 109 492 185 47 232 33 12 45 714 134 848 2,148 413 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 34 1 35 191 2 193 73 3 76 67 2 69 8 1 9 170 8 178 543 17 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 33 33 6 6 7 7 34 34 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 26 26 9 1 10 1 1 1 1 38 1 39 80 2 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 1 20 122 2 124 33 1 34 10 10 5 5 59 4 63 248 8 256
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 25 1 26 49 2 51 2 1 3 39 3 42 125 7 132
วิศวกรรมไฟฟ้า 71 11 82 183 32 215 188 49 237 76 10 86 18 6 24 299 75 374 835 183 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 2 7 1 8 7 2 9 11 2 13 3 2 5 48 16 64 77 24 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 4 14 14 9 23 2 2 1 1 24 11 35 51 24 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 9 3 12 5 2 7 2 2 1 1 27 6 33 50 11 61
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34 5 39 43 11 54 27 9 36 12 12 1 1 40 10 50 157 35 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 63 1 64 79 21 100 24 6 30 5 3 8 87 16 103 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 1 6 25 7 32 26 9 35 2 2 2 2 40 6 46 100 23 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 42 6 48 25 2 27 5 1 6 33 10 43 132 19 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 52 8 60 146 34 180 42 28 70 14 8 22 112 37 149 366 115 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 20 1 21 19 13 32 2 3 5 2 2 61 14 75 104 31 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 7 39 127 21 148 40 25 65 12 8 20 51 23 74 262 84 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 45 6 51 111 17 128 80 29 109 28 27 55 7 5 12 133 14 147 404 98 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 6 1 7 20 20 7 1 8 1 1 2 1 1 2 37 37 72 4 76
ปวส.ช่างโลหะ 17 1 18 13 1 14 7 1 8 2 2 22 1 23 61 4 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 21 4 25 74 14 88 52 26 78 12 20 32 2 1 3 47 7 54 208 72 280
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 4 2 6 14 1 15 13 6 19 4 3 7 27 6 33 63 18 81
รวมทั้งหมด 202 26 228 631 85 716 383 109 492 185 47 232 33 12 45 714 134 848 2,148 413 2,561