ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 12 13 13 43 56 21 47 68 12 45 57 6 12 18 41 100 141 94 259 353
บริหารธุรกิจ 1 9 10 13 32 45 18 41 59 8 38 46 2 8 10 37 96 133 79 224 303
ปวส.การจัดการ 3 3 1 7 8 1 5 6 1 1 2 17 19 4 33 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 2 6 6 1 2 3 1 1 2 6 5 11 9 15 24
บธ.บ.การจัดการ 5 5 10 15 25 12 24 36 5 21 26 1 5 6 14 33 47 42 103 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 4 6 4 10 14 2 15 17 1 3 4 15 41 56 24 73 97
ศิลปศาสตร์ 3 3 11 11 3 6 9 4 7 11 4 4 8 4 4 8 15 35 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 11 11 3 6 9 4 7 11 4 4 8 4 4 8 15 35 50
รวมทั้งหมด 1 12 13 13 43 56 21 47 68 12 45 57 6 12 18 41 100 141 94 259 353