ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 66 26 92 241 129 370 275 235 510 145 223 368 29 59 88 192 167 359 948 839 1,787
การออกแบบ 26 6 32 81 46 127 56 82 138 44 97 141 18 35 53 50 62 112 275 328 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 10 2 12 42 23 65 13 23 36 20 22 42 9 12 21 18 21 39 112 103 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 1 2 3 6 9 15 15 27 42 15 45 60 5 15 20 8 23 31 50 121 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 15 2 17 33 14 47 28 32 60 9 30 39 2 6 8 22 15 37 109 99 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 4 2 3 5 4 5 9
เทคโนโลยีศิลป์ 16 6 22 50 44 94 40 45 85 14 19 33 1 1 2 26 30 56 147 145 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 13 4 17 34 35 69 20 28 48 8 14 22 1 1 2 16 22 38 92 104 196
ทล.บ.เซรามิก 3 2 5 16 9 25 20 17 37 6 5 11 10 8 18 55 41 96
ศิลปกรรม 16 13 29 48 18 66 80 35 115 35 25 60 3 7 10 65 19 84 247 117 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 16 13 29 48 18 66 80 35 115 35 25 60 3 7 10 65 19 84 247 117 364
สถาปัตยกรรม 8 1 9 62 21 83 99 73 172 52 82 134 7 16 23 51 56 107 279 249 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 6 6 1 2 3 8 2 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 2 2 18 9 27 33 31 64 15 39 54 2 11 13 12 23 35 82 113 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 5 1 6 38 12 50 65 40 105 37 43 80 5 5 10 39 33 72 189 134 323
รวมทั้งหมด 66 26 92 241 129 370 275 235 510 145 223 368 29 59 88 192 167 359 948 839 1,787