ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 14 13 27 46 38 84 54 46 100 34 26 60 17 7 24 73 60 133 238 190 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 10 8 18 42 24 66 50 32 82 33 24 57 16 6 22 64 52 116 215 146 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 11 30 3 33 40 5 45 28 7 35 15 15 47 12 59 168 30 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 2 4 2 13 15 3 17 20 4 7 11 6 6 3 24 27 14 69 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 10 8 18 7 10 17 1 10 11 1 1 14 16 30 33 47 80
สหวิทยาการ 4 5 9 4 14 18 4 14 18 1 2 3 1 1 2 9 8 17 23 44 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 2 2 1 2 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 4 5 9 3 14 17 4 12 16 1 2 3 1 1 2 13 34 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 8 17 9 8 17
รวมทั้งหมด 14 13 27 46 38 84 54 46 100 34 26 60 17 7 24 73 60 133 238 190 428