ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 24 35 46 115 161 71 275 346 41 270 311 9 99 108 58 363 421 236 1,146 1,382
บริหารธุรกิจ 9 22 31 41 73 114 60 154 214 23 131 154 6 40 46 50 236 286 189 656 845
ปวส.การจัดการ 4 4 2 11 13 4 9 13 2 4 6 1 1 2 5 21 26 14 50 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 6 1 2 3 1 2 3 1 1 2 12 14 8 19 27
ปวส.การตลาด 2 7 9 1 9 10 1 3 4 3 3 1 1 3 14 17 7 37 44
บธ.บ.การจัดการ 2 4 6 6 29 35 17 87 104 5 70 75 3 19 22 11 105 116 44 314 358
บธ.บ.การตลาด 2 3 5 8 14 22 9 31 40 3 33 36 1 10 11 6 46 52 29 137 166
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 23 8 31 28 22 50 12 21 33 1 9 10 23 38 61 87 99 186
บัญชี 1 1 2 3 24 27 9 91 100 11 100 111 2 46 48 4 116 120 30 378 408
ปวส.การบัญชี 1 3 4 7 7 2 4 6 3 3 3 17 20
บช.บ.การบัญชี 1 1 2 2 21 23 9 84 93 9 96 105 2 43 45 4 116 120 27 361 388
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 2 18 20 2 30 32 7 39 46 1 13 14 4 11 15 17 112 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 10 10 1 21 22 5 29 34 6 6 4 5 9 11 71 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 2 8 10 1 9 10 2 10 12 1 7 8 6 6 6 41 47
รวมทั้งหมด 11 24 35 46 115 161 71 275 346 41 270 311 9 99 108 58 363 421 236 1,146 1,382