ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 202 26 228 631 85 716 383 109 492 185 47 232 33 12 45 714 134 848 2,148 413 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 6 36 2 38 81 8 89 87 10 97 11 5 16 99 19 118 320 44 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 42 6 48 25 2 27 5 1 6 33 10 43 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 4 2 6 14 1 15 13 6 19 4 3 7 27 6 33 63 18 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 25 1 26 49 2 51 2 1 3 39 3 42 125 7 132
วิศวกรรมเครื่องกล 34 1 35 181 2 183 48 2 50 18 18 6 6 131 5 136 418 10 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 33 33 6 6 7 7 34 34 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 26 26 9 1 10 1 1 1 1 38 1 39 80 2 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 1 20 122 2 124 33 1 34 10 10 5 5 59 4 63 248 8 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 11 77 161 32 193 146 43 189 51 8 59 13 5 18 266 65 331 703 164 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 4 14 14 9 23 2 2 1 1 24 11 35 51 24 75
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 2 7 1 8 7 2 9 11 2 13 3 2 5 48 16 64 77 24 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 9 3 12 5 2 7 2 2 1 1 27 6 33 50 11 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 63 1 64 79 21 100 24 6 30 5 3 8 87 16 103 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34 5 39 43 11 54 27 9 36 12 12 1 1 40 10 50 157 35 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 1 6 25 7 32 26 9 35 2 2 2 2 40 6 46 100 23 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 52 8 60 146 34 180 42 28 70 14 8 22 112 37 149 366 115 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 20 1 21 19 13 32 2 3 5 2 2 61 14 75 104 31 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 7 39 127 21 148 40 25 65 12 8 20 51 23 74 262 84 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 44 6 50 107 15 122 66 28 94 15 21 36 3 2 5 106 8 114 341 80 421
ปวส.ช่างโลหะ 17 1 18 13 1 14 7 1 8 2 2 22 1 23 61 4 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 6 1 7 20 20 7 1 8 1 1 2 1 1 2 37 37 72 4 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 21 4 25 74 14 88 52 26 78 12 20 32 2 1 3 47 7 54 208 72 280
รวมทั้งหมด 202 26 228 631 85 716 383 109 492 185 47 232 33 12 45 714 134 848 2,148 413 2,561