ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 6 5 5 10 22 8 30 8 9 17 1 3 4 8 7 15 47 35 82
การออกแบบ 3 3 6 5 5 10 22 8 30 8 9 17 1 3 4 8 7 15 47 35 82
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 3 3 6 5 5 10 22 8 30 8 9 17 1 3 4 8 7 15 47 35 82
รวมทั้งหมด 3 3 6 5 5 10 22 8 30 8 9 17 1 3 4 8 7 15 47 35 82