ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 7 28 35 49 105 154 44 139 183 25 121 146 10 43 53 29 128 157 164 564 728
บริหารธุรกิจ 6 19 25 40 59 99 34 65 99 15 53 68 6 13 19 19 63 82 120 272 392
บธ.บ.การตลาด 3 3 6 7 6 13 1 9 10 1 11 12 4 24 28 16 53 69
บธ.บ.การจัดการ 1 11 12 13 42 55 12 42 54 2 27 29 1 8 9 9 34 43 38 164 202
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 5 7 20 11 31 21 14 35 12 15 27 5 5 10 6 5 11 66 55 121
บัญชี 9 9 8 39 47 8 65 73 4 53 57 3 22 25 5 60 65 28 248 276
บช.บ.การบัญชี 9 9 8 39 47 8 65 73 4 53 57 3 22 25 5 60 65 28 248 276
ศิลปศาสตร์ 1 1 1 7 8 2 9 11 6 15 21 1 8 9 5 5 10 16 44 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 1 7 8 2 9 11 6 15 21 1 8 9 5 5 10 16 44 60
รวมทั้งหมด 7 28 35 49 105 154 44 139 183 25 121 146 10 43 53 29 128 157 164 564 728