ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 2 36 103 32 135 54 32 86 22 37 59 15 15 30 44 26 70 272 144 416
พืชศาสตร์ 17 2 19 47 14 61 30 14 44 10 18 28 10 8 18 114 56 170
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7 2 2 14 2 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 16 2 18 40 13 53 24 13 37 8 18 26 10 8 18 98 54 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 22 18 40 22 18 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 21 16 37 21 16 37
วิทยาศาสตร์ 3 3 19 8 27 15 3 18 5 6 11 2 1 3 21 2 23 65 20 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 5 2 7 2 2 1 1 1 1 9 4 13
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 14 6 20 13 2 15 5 3 8 2 2 21 2 23 56 13 69
สัตวศาสตร์และประมง 13 13 34 5 39 7 8 15 5 6 11 2 3 5 61 22 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 2 1 1 3 3 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 28 2 30 2 7 9 2 6 8 2 3 5 42 18 60
วท.บ.ประมง 4 4 5 2 7 4 1 5 13 3 16
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 3 5 8 2 7 9 2 7 9 1 3 4 1 6 7 10 28 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 5 8 2 7 9 2 4 6 1 1 1 6 7 9 23 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 1 1 2 1 3 4
รวมทั้งหมด 34 2 36 103 32 135 54 32 86 22 37 59 15 15 30 44 26 70 272 144 416