ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 5 34 156 56 212 128 76 204 62 69 131 15 21 36 92 63 155 482 290 772
พืชศาสตร์ 8 8 40 20 60 19 25 44 11 25 36 4 8 12 7 2 9 89 80 169
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 9 2 11 2 4 6 2 3 5 2 2 7 2 9 24 13 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 4 4 31 18 49 17 21 38 9 22 31 4 6 10 65 67 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 37 39 76 37 39 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 39 76 37 39 76
วิทยาศาสตร์ 2 2 15 4 19 10 4 14 8 4 12 5 1 6 5 3 8 45 16 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 15 4 19 10 4 14 8 4 12 5 1 6 5 3 8 45 16 61
สัตวศาสตร์และประมง 10 1 11 63 20 83 46 32 78 19 34 53 4 7 11 18 9 27 160 103 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 5 3 8 1 5 6 2 2 1 1 14 8 22 27 18 45
ปวส.ประมง 2 2 8 8 3 1 4 4 1 5 4 1 5 21 3 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 2 29 13 42 26 18 44 12 23 35 3 6 9 71 61 132
วท.บ.ประมง 1 1 21 4 25 16 8 24 3 8 11 1 1 41 21 62
อุตสาหกรรมเกษตร 9 4 13 38 12 50 53 15 68 24 6 30 2 5 7 25 10 35 151 52 203
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 5 1 6 11 11 5 5 10 10 36 1 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 4 5 4 10 14 8 13 21 2 6 8 5 5 1 10 11 16 48 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 3 3 28 28 34 34 16 16 2 2 14 14 97 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 29 5 34 156 56 212 128 76 204 62 69 131 15 21 36 92 63 155 482 290 772