ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 17 7 24 38 83 121 54 125 179 35 114 149 19 54 73 47 148 195 210 531 741
บริหารธุรกิจ 16 6 22 33 40 73 45 65 110 29 77 106 13 18 31 32 61 93 168 267 435
บธ.บ.การจัดการ 4 3 7 9 23 32 9 32 41 4 26 30 2 5 7 10 23 33 38 112 150
บธ.บ.การตลาด 6 1 7 11 11 22 9 24 33 4 34 38 2 12 14 7 27 34 39 109 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 2 8 13 6 19 27 9 36 21 17 38 9 1 10 15 11 26 91 46 137
บัญชี 1 1 5 34 39 7 51 58 4 35 39 6 36 42 15 87 102 38 243 281
บช.บ.การบัญชี 1 1 5 34 39 7 51 58 4 35 39 6 36 42 15 87 102 38 243 281
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 2 9 11 2 2 4 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 2 9 11 2 2 4 4 21 25
รวมทั้งหมด 17 7 24 38 83 121 54 125 179 35 114 149 19 54 73 47 148 195 210 531 741