ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 16 60 60 50 1 51 19 19 4 4 34 3 37 183 4 187
วิศวกรรมเครื่องกล 15 15 50 50 24 24 8 8 2 2 16 2 18 115 2 117
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 37 37 10 10 2 2 14 14 77 77
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 13 13 14 14 8 8 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 2 4 2 2 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 9 9 20 1 21 8 8 2 2 18 1 19 58 2 60
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 5 5 9 1 10 4 4 2 2 8 8 29 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 10 1 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 11 11 4 4 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 6 3 3 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 6 6 3 3 10 10
รวมทั้งหมด 16 16 60 60 50 1 51 19 19 4 4 34 3 37 183 4 187