ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 144 167 311 455 723 1,178 335 823 1,158 149 646 795 51 192 243 340 734 1,074 1,474 3,285 4,759
บริหารธุรกิจ 128 97 225 375 406 781 260 476 736 118 375 493 35 104 139 283 484 767 1,199 1,942 3,141
ปวส.การตลาด 1 1 1 1 1 1 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 9 15 24 22 44 66 11 34 45 10 33 43 3 14 17 22 44 66 77 184 261
บธ.บ.การจัดการ 23 35 58 63 150 213 45 143 188 20 95 115 7 13 20 67 184 251 225 620 845
บธ.บ.การตลาด 23 16 39 94 79 173 82 146 228 43 137 180 12 41 53 68 115 183 322 534 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 14 17 33 62 95 27 101 128 14 83 97 3 18 21 35 91 126 115 369 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 70 16 86 163 70 233 95 52 147 31 21 52 8 5 13 89 44 133 456 208 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 2 13 15 2 6 8 4 24 28
บัญชี 11 59 70 43 237 280 33 236 269 15 151 166 6 40 46 23 150 173 131 873 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 11 58 69 43 237 280 33 236 269 15 151 166 6 40 46 23 150 173 131 872 1,003
ศิลปศาสตร์ 5 11 16 37 80 117 42 111 153 16 120 136 10 48 58 34 100 134 144 470 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 8 20 57 77 22 73 95 4 77 81 4 36 40 54 247 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 7 8 17 23 40 20 38 58 12 43 55 6 12 18 16 42 58 72 165 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 18 58 76 18 58 76
รวมทั้งหมด 144 167 311 455 723 1,178 335 823 1,158 149 646 795 51 192 243 340 734 1,074 1,474 3,285 4,759