ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 14 13 27 46 38 84 54 46 100 34 26 60 17 7 24 73 60 133 238 190 428
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 10 8 18 42 24 66 50 32 82 33 24 57 16 6 22 64 52 116 215 146 361
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 10 8 18 7 10 17 1 10 11 1 1 14 16 30 33 47 80
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 2 4 2 13 15 3 17 20 4 7 11 6 6 3 24 27 14 69 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 11 30 3 33 40 5 45 28 7 35 15 15 47 12 59 168 30 198
สหวิทยาการ 4 5 9 4 14 18 4 14 18 1 2 3 1 1 2 9 8 17 23 44 67
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 4 5 9 3 14 17 4 12 16 1 2 3 1 1 2 13 34 47
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 2 2 1 2 3
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 8 17 9 8 17
รวมทั้งหมด 14 13 27 46 38 84 54 46 100 34 26 60 17 7 24 73 60 133 238 190 428