ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 8 25 83 35 118 75 66 141 31 64 95 13 27 40 68 79 147 287 279 566
พืชศาสตร์ 7 7 35 6 41 34 21 55 15 17 32 7 11 18 3 3 98 58 156
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 4 1 5 1 1 5 2 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 6 2 8 12 1 13 2 3 5 2 2 24 6 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 5 28 4 32 18 19 37 13 13 26 3 11 14 67 47 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 2 3 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 57 50 107 57 50 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 14 23 9 14 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 36 84 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 10 1 11 45 15 60 39 28 67 13 32 45 3 9 12 110 85 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 1 3 2 2 1 1 3 3 6 4 10
ปวส.ประมง 2 2 1 1 2 1 1 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 1 3 33 9 42 18 25 43 7 29 36 2 6 8 62 70 132
วท.บ.ประมง 5 5 9 4 13 18 3 21 5 3 8 1 1 38 10 48
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 3 14 17 2 17 19 3 15 18 3 7 10 11 26 37 22 86 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 8 10 1 10 11 2 12 14 7 7 6 24 30 11 61 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 1 5 6 1 6 7 2 2 2 19 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 5 2 7 9 2 11
รวมทั้งหมด 17 8 25 83 35 118 75 66 141 31 64 95 13 27 40 68 79 147 287 279 566