ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 11 94 94 56 1 57 16 1 17 4 4 99 19 118 280 21 301
วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 37 37 24 24 3 3 1 1 10 10 20 80 10 90
ปวส.ช่างยนต์ 3 3 10 10 3 3 1 1 8 8 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 3 3 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 26 26 18 18 3 3 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 10 12 2 10 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 34 34 16 16 6 6 2 2 65 3 68 126 3 129
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 10 10 2 2 2 2 15 1 16 31 1 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 2 52 50 2 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 24 24 14 14 4 4 2 2 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 23 23 16 1 17 7 1 8 1 1 24 6 30 74 8 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 4 4 2 1 3 1 1 2 14 3 17 22 5 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 19 19 14 14 6 6 1 1 42 42
รวมทั้งหมด 11 11 94 94 56 1 57 16 1 17 4 4 99 19 118 280 21 301