ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 108 15 123 410 23 433 254 44 298 99 20 119 12 3 15 883 105 988
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 12 12 37 4 41 20 4 24 1 1 71 8 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 4 24 4 28 14 4 18 42 8 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 13 13 6 6 1 1 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 45 6 51 158 4 162 133 12 145 62 6 68 9 2 11 407 30 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 3 32 116 2 118 96 5 101 40 3 43 5 5 286 13 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 3 13 23 2 25 18 6 24 4 2 6 2 2 57 13 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 19 19 19 1 20 18 1 19 2 2 4 64 4 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 7 46 136 13 149 46 13 59 6 3 9 2 2 229 36 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 7 46 136 13 149 46 13 59 6 3 9 2 2 229 36 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 2 25 104 6 110 38 15 53 11 7 18 1 1 176 31 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 8 4 12 10 7 17 3 5 8 1 1 26 17 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 2 20 96 2 98 28 8 36 8 2 10 150 14 164
รวมทั้งหมด 108 15 123 410 23 433 254 44 298 99 20 119 12 3 15 883 105 988