ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 78 102 56 245 301 44 268 312 31 241 272 22 121 143 177 953 1,130
บริหารธุรกิจ 19 32 51 44 122 166 30 131 161 18 98 116 13 39 52 124 422 546
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 2 12 14 3 36 39 2 40 42 18 18 2 13 15 9 119 128
บธ.บ.การตลาด 2 5 7 7 32 39 9 21 30 1 13 14 2 2 4 21 73 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 13 3 16 30 13 43 18 31 49 15 46 61 8 22 30 84 115 199
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 12 14 4 41 45 39 39 2 21 23 1 2 3 9 115 124
บัญชี 1 21 22 2 83 85 3 98 101 7 90 97 4 61 65 17 353 370
บช.บ.การบัญชี 1 21 22 2 83 85 3 98 101 7 90 97 4 61 65 17 353 370
ศิลปศาสตร์ 4 25 29 10 40 50 11 39 50 6 53 59 5 21 26 36 178 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 6 8 4 14 18 3 22 25 1 26 27 7 7 10 75 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 19 21 6 26 32 8 17 25 5 27 32 5 14 19 26 103 129
รวมทั้งหมด 24 78 102 56 245 301 44 268 312 31 241 272 22 121 143 177 953 1,130