ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 371 61 432 750 104 854 505 116 621 247 68 315 71 22 93 5 5 1,949 371 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 70 6 76 206 3 209 117 4 121 84 1 85 18 1 19 2 2 497 15 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 34 34 17 17 7 7 1 1 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 35 35 17 2 19 5 5 3 3 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 3 33 129 3 132 50 1 51 12 12 8 8 229 7 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 8 8 33 1 34 60 1 61 7 1 8 1 1 109 6 115
วิศวกรรมไฟฟ้า 131 27 158 242 43 285 234 50 284 113 34 147 32 10 42 1 1 753 164 917
ปวส.ไฟฟ้า 12 1 13 16 1 17 19 3 22 24 15 39 3 3 6 74 23 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 17 12 29 15 6 21 3 3 1 1 1 1 37 18 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 14 4 18 15 4 19 8 2 10 4 1 5 3 3 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 44 7 51 52 15 67 25 9 34 12 1 13 2 2 135 32 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 1 14 87 4 91 100 20 120 34 9 43 10 6 16 244 40 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 26 2 28 29 9 38 26 7 33 2 3 5 3 3 1 1 87 21 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 28 4 32 53 9 62 36 5 41 10 1 11 132 19 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 21 115 160 37 197 54 33 87 17 13 30 5 5 330 104 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 52 6 58 26 10 36 12 8 20 5 5 10 4 4 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 42 15 57 134 27 161 42 25 67 12 8 20 1 1 231 75 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 76 7 83 142 21 163 100 29 129 33 20 53 16 11 27 2 2 369 88 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 26 1 27 23 23 16 1 17 3 1 4 1 1 2 69 4 73
ปวส.ช่างโลหะ 14 1 15 25 1 26 14 1 15 2 2 1 1 55 4 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 5 40 86 15 101 52 23 75 7 14 21 2 3 5 1 1 183 60 243
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 8 5 13 18 4 22 21 5 26 13 6 19 1 1 62 20 82
รวมทั้งหมด 371 61 432 750 104 854 505 116 621 247 68 315 71 22 93 5 5 1,949 371 2,320