ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 371 61 432 750 104 854 505 116 621 247 68 315 71 22 93 5 5 1,949 371 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 3 9 44 9 53 104 14 118 117 11 128 30 8 38 2 2 303 45 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 28 4 32 53 9 62 36 5 41 10 1 11 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 8 5 13 18 4 22 21 5 26 13 6 19 1 1 62 20 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 8 8 33 1 34 60 1 61 7 1 8 1 1 109 6 115
วิศวกรรมเครื่องกล 70 3 73 198 3 201 84 3 87 24 24 11 11 1 1 388 9 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 34 34 17 17 7 7 1 1 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 35 35 17 2 19 5 5 3 3 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 3 33 129 3 132 50 1 51 12 12 8 8 229 7 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 126 27 153 214 39 253 181 41 222 77 29 106 22 9 31 1 1 621 145 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 17 12 29 15 6 21 3 3 1 1 1 1 37 18 55
ปวส.ไฟฟ้า 12 1 13 16 1 17 19 3 22 24 15 39 3 3 6 74 23 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 14 4 18 15 4 19 8 2 10 4 1 5 3 3 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 1 14 87 4 91 100 20 120 34 9 43 10 6 16 244 40 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 44 7 51 52 15 67 25 9 34 12 1 13 2 2 135 32 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 26 2 28 29 9 38 26 7 33 2 3 5 3 3 1 1 87 21 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 21 115 160 37 197 54 33 87 17 13 30 5 5 330 104 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 52 6 58 26 10 36 12 8 20 5 5 10 4 4 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 42 15 57 134 27 161 42 25 67 12 8 20 1 1 231 75 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 75 7 82 134 16 150 82 25 107 12 15 27 3 5 8 1 1 307 68 375
ปวส.ช่างโลหะ 14 1 15 25 1 26 14 1 15 2 2 1 1 55 4 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 26 1 27 23 23 16 1 17 3 1 4 1 1 2 69 4 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 5 40 86 15 101 52 23 75 7 14 21 2 3 5 1 1 183 60 243
รวมทั้งหมด 371 61 432 750 104 854 505 116 621 247 68 315 71 22 93 5 5 1,949 371 2,320