ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 4 12 5 7 12 21 10 31 7 9 16 1 4 5 42 34 76
การออกแบบ 8 4 12 5 7 12 21 10 31 7 9 16 1 4 5 42 34 76
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 8 4 12 5 7 12 21 10 31 7 9 16 1 4 5 42 34 76
รวมทั้งหมด 8 4 12 5 7 12 21 10 31 7 9 16 1 4 5 42 34 76