ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 45 56 53 124 177 45 154 199 18 118 136 10 53 63 1 2 3 138 496 634
บริหารธุรกิจ 9 24 33 43 70 113 29 58 87 8 55 63 5 14 19 1 2 3 95 223 318
บธ.บ.การจัดการ 1 7 8 13 36 49 11 38 49 3 27 30 1 8 9 1 1 29 117 146
บธ.บ.การตลาด 1 4 5 8 6 14 1 4 5 11 11 2 2 1 1 11 27 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 1 3 18 10 28 15 4 19 4 8 12 3 2 5 42 25 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 12 17 4 18 22 2 12 14 1 9 10 1 2 3 1 1 13 54 67
บัญชี 21 21 9 45 54 11 85 96 5 47 52 3 31 34 28 229 257
บช.บ.การบัญชี 21 21 9 45 54 11 85 96 5 47 52 3 31 34 28 229 257
ศิลปศาสตร์ 2 2 1 9 10 5 11 16 5 16 21 2 8 10 15 44 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 1 9 10 5 11 16 5 16 21 2 8 10 15 44 59
รวมทั้งหมด 11 45 56 53 124 177 45 154 199 18 118 136 10 53 63 1 2 3 138 496 634