ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 19 1 20 59 1 60 45 2 47 12 12 4 4 139 4 143
วิศวกรรมเครื่องกล 13 13 49 1 50 30 1 31 5 5 4 4 101 2 103
ปวส.ช่างยนต์ 12 12 40 40 17 17 1 1 2 2 72 72
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 8 8 13 13 4 4 1 1 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 1 7 9 9 14 1 15 7 7 36 2 38
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 5 5 5 1 6 3 3 19 1 20
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 6 6 4 4 10 1 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 3 3 7 7
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 1 2 2
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 19 1 20 59 1 60 45 2 47 12 12 4 4 139 4 143