ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 6 15 18 45 63 23 82 105 19 80 99 8 25 33 77 238 315
บริหารธุรกิจ 9 4 13 17 39 56 21 76 97 16 72 88 4 22 26 67 213 280
ปวส.การจัดการ 1 1 2 7 9 2 16 18 7 7 4 31 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 5 5 5 5 3 2 5 1 1 6 13 19
บธ.บ.การจัดการ 2 2 10 16 26 10 25 35 7 17 24 5 5 27 65 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 3 4 7 7 17 24 5 35 40 3 15 18 19 71 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 6 6 2 7 9 2 13 15 1 11 12 2 2 11 33 44
ศิลปศาสตร์ 2 2 1 6 7 2 6 8 3 8 11 4 3 7 10 25 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 1 6 7 2 6 8 3 8 11 4 3 7 10 25 35
รวมทั้งหมด 9 6 15 18 45 63 23 82 105 19 80 99 8 25 33 77 238 315