ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 38 12 50 137 55 192 123 77 200 72 71 143 16 30 46 386 245 631
พืชศาสตร์ 5 5 30 17 47 16 19 35 11 19 30 2 7 9 64 62 126
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 9 1 10 3 3 6 3 3 6 1 3 4 19 10 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 21 16 37 13 16 29 8 16 24 1 4 5 45 52 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 14 6 20 8 11 19 5 15 20 3 7 10 34 39 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 14 6 20 8 11 19 5 15 20 3 7 10 34 39 73
วิทยาศาสตร์ 4 4 9 2 11 9 4 13 8 4 12 3 2 5 33 12 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 9 2 11 9 4 13 8 4 12 3 2 5 33 12 45
สัตวศาสตร์และประมง 19 5 24 50 16 66 37 31 68 19 29 48 6 9 15 131 90 221
ปวส.สัตวศาสตร์ 13 2 15 4 4 8 1 5 6 2 7 9 1 1 21 18 39
ปวส.ประมง 4 4 8 1 9 3 1 4 3 3 2 1 3 20 3 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 3 4 25 10 35 23 19 42 11 20 31 3 7 10 63 59 122
วท.บ.ประมง 1 1 13 1 14 10 6 16 3 2 5 1 1 27 10 37
อุตสาหกรรมเกษตร 6 7 13 34 14 48 53 12 65 29 4 33 2 5 7 124 42 166
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 3 8 1 9 15 15 7 7 33 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 7 9 4 12 16 5 10 15 2 4 6 5 5 13 38 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 21 21 33 33 19 19 2 2 76 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 38 12 50 137 55 192 123 77 200 72 71 143 16 30 46 386 245 631