ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 17 31 1 32 83 4 87 84 11 95 11 8 19 226 24 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 13 1 14 64 4 68 78 10 88 10 7 17 166 22 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 6 1 7 17 3 20 28 5 33 3 4 7 55 13 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 20 1 21 21 5 26 4 2 6 47 8 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 27 27 29 29 3 1 4 64 1 65
วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 18 18 19 19 6 1 7 1 1 2 60 2 62
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 18 18 19 19 6 1 7 1 1 2 60 2 62
รวมทั้งหมด 17 17 31 1 32 83 4 87 84 11 95 11 8 19 226 24 250