ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 148 181 329 471 751 1,222 408 909 1,317 198 805 1,003 66 259 325 11 9 20 1,302 2,914 4,216
บริหารธุรกิจ 138 110 248 388 429 817 321 539 860 159 477 636 45 168 213 11 9 20 1,062 1,732 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 14 26 40 20 53 73 19 44 63 9 30 39 6 14 20 9 1 10 77 168 245
บธ.บ.การจัดการ 12 31 43 51 119 170 44 124 168 23 93 116 5 15 20 2 8 10 137 390 527
บธ.บ.การตลาด 16 9 25 91 71 162 78 139 217 34 128 162 8 40 48 227 387 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 6 7 32 62 94 20 84 104 11 67 78 1 17 18 65 236 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 69 23 92 174 76 250 105 50 155 36 11 47 8 6 14 392 166 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 26 15 41 20 48 68 55 98 153 46 138 184 13 61 74 160 360 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 4 15 19 4 24 28
บัญชี 6 57 63 39 247 286 38 238 276 18 155 173 9 41 50 110 738 848
บช.บ.การบัญชี 6 57 63 39 247 286 38 238 276 18 155 173 9 41 50 110 738 848
ศิลปศาสตร์ 4 14 18 44 75 119 49 132 181 21 173 194 12 50 62 130 444 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 21 47 68 21 75 96 3 82 85 3 35 38 48 242 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 10 14 17 25 42 23 42 65 14 62 76 7 12 19 65 151 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 6 3 9 5 15 20 4 29 33 2 3 5 17 51 68
รวมทั้งหมด 148 181 329 471 751 1,222 408 909 1,317 198 805 1,003 66 259 325 11 9 20 1,302 2,914 4,216