ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 359 26 385 1,184 134 1,318 1,034 215 1,249 469 156 625 146 36 182 36 30 66 3,228 597 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 27 4 31 119 22 141 150 51 201 56 47 103 13 8 21 365 132 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 33 5 38 42 24 66 8 27 35 3 3 90 59 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 12 3 15 61 14 75 50 18 68 6 5 11 129 40 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 1 9 14 2 16 12 3 15 9 4 13 3 3 6 46 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 11 1 12 46 6 52 33 11 44 10 2 12 100 20 120
วิศวกรรมเครื่องกล 92 7 99 266 22 288 219 29 248 99 17 116 28 5 33 1 1 704 81 785
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 35 5 40 20 20 40 10 8 18 4 2 6 81 35 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 142 3 145 138 138 66 1 67 18 2 20 412 6 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 29 29 2 2 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 16 7 23 37 14 51 13 9 22 8 7 15 1 1 74 38 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 6 6 1 1 11 2 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 87 4 91 355 26 381 367 38 405 185 32 217 81 7 88 35 29 64 1,110 136 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 26 1 27 7 1 8 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7 2 9 26 26 16 7 23 11 3 14 2 2 35 29 64 97 41 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 1 18 81 2 83 143 11 154 95 21 116 45 4 49 381 39 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 1 42 151 17 168 124 17 141 31 2 33 4 4 351 37 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 13 2 15 11 11 1 1 2 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 76 4 80 42 2 44 10 1 11 2 2 138 7 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 2 1 3 5 1 6 6 3 9 3 1 4 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 18 1 19 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 34 7 41 168 34 202 103 39 142 45 21 66 14 5 19 364 106 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 5 19 16 19 35 24 25 49 6 11 17 1 1 60 61 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 2 22 152 15 167 79 14 93 39 10 49 14 4 18 304 45 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 119 4 123 276 30 306 195 58 253 84 39 123 10 11 21 1 1 685 142 827
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 22 5 27 8 4 12 1 1 2 1 1 51 10 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 72 2 74 113 19 132 97 34 131 50 28 78 8 10 18 340 93 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 40 2 42 123 11 134 57 19 76 12 7 19 1 1 233 39 272
รวมทั้งหมด 359 26 385 1,184 134 1,318 1,034 215 1,249 469 156 625 146 36 182 36 30 66 3,228 597 3,825