ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 359 26 385 1,184 134 1,318 1,034 215 1,249 469 156 625 146 36 182 36 30 66 3,228 597 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 92 7 99 266 22 288 219 29 248 99 17 116 28 5 33 1 1 704 81 785
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 35 5 40 20 20 40 10 8 18 4 2 6 81 35 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 16 7 23 37 14 51 13 9 22 8 7 15 1 1 74 38 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 142 3 145 138 138 66 1 67 18 2 20 412 6 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 29 29 2 2 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 6 6 1 1 11 2 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 107 8 115 430 42 472 429 59 488 200 41 241 84 10 94 35 29 64 1,285 189 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 26 1 27 7 1 8 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7 2 9 26 26 16 7 23 11 3 14 2 2 35 29 64 97 41 138
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 13 2 15 11 11 1 1 2 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 1 42 151 17 168 124 17 141 31 2 33 4 4 351 37 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 1 18 81 2 83 143 11 154 95 21 116 45 4 49 381 39 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 76 4 80 42 2 44 10 1 11 2 2 138 7 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 2 1 3 5 1 6 6 3 9 3 1 4 28 6 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 1 9 14 2 16 12 3 15 9 4 13 3 3 6 46 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 12 3 15 61 14 75 50 18 68 6 5 11 129 40 169
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 18 1 19 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 41 7 48 201 39 240 145 63 208 53 48 101 14 8 22 454 165 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 33 5 38 42 24 66 8 27 35 3 3 90 59 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 5 19 16 19 35 24 25 49 6 11 17 1 1 60 61 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 2 22 152 15 167 79 14 93 39 10 49 14 4 18 304 45 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 119 4 123 287 31 318 241 64 305 117 50 167 20 13 33 1 1 785 162 947
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 22 5 27 8 4 12 1 1 2 1 1 51 10 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 40 2 42 123 11 134 57 19 76 12 7 19 1 1 233 39 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 72 2 74 113 19 132 97 34 131 50 28 78 8 10 18 340 93 433
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 11 1 12 46 6 52 33 11 44 10 2 12 100 20 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 359 26 385 1,184 134 1,318 1,034 215 1,249 469 156 625 146 36 182 36 30 66 3,228 597 3,825