ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 23 87 251 124 375 305 240 545 213 274 487 40 98 138 1 1 873 760 1,633
การออกแบบ 22 8 30 78 40 118 73 82 155 56 103 159 19 50 69 248 283 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 10 3 13 39 22 61 22 32 54 27 30 57 7 11 18 105 98 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 1 2 3 5 4 9 13 26 39 20 45 65 4 25 29 43 102 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 11 3 14 34 14 48 38 24 62 8 28 36 5 10 15 96 79 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 3 4 7 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 9 6 15 53 38 91 35 43 78 28 32 60 5 13 18 1 1 130 133 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 8 4 12 37 30 67 19 31 50 16 24 40 4 10 14 1 1 84 100 184
ทล.บ.เซรามิก 1 2 3 16 8 24 16 12 28 12 8 20 1 3 4 46 33 79
ศิลปกรรม 22 7 29 50 19 69 91 33 124 62 39 101 6 10 16 231 108 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 22 7 29 50 19 69 91 33 124 62 39 101 6 10 16 231 108 339
สถาปัตยกรรม 11 2 13 70 27 97 106 82 188 67 100 167 10 25 35 264 236 500
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 5 5 1 2 3 7 2 9
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 3 3 14 10 24 33 31 64 22 48 70 3 16 19 75 105 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 7 2 9 51 17 68 72 49 121 45 52 97 7 9 16 182 129 311
รวมทั้งหมด 64 23 87 251 124 375 305 240 545 213 274 487 40 98 138 1 1 873 760 1,633