ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 14 33 47 42 124 166 88 327 415 51 383 434 18 161 179 1 1 214 1,028 1,242
บริหารธุรกิจ 14 29 43 38 81 119 72 187 259 33 215 248 15 86 101 1 1 173 598 771
ปวส.การจัดการ 3 10 13 2 16 18 5 16 21 2 6 8 2 1 3 14 49 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 4 7 6 13 1 7 8 1 6 7 1 2 3 12 23 35
ปวส.การตลาด 4 13 17 1 9 10 1 8 9 1 5 6 1 1 7 36 43
บธ.บ.การจัดการ 1 1 2 4 30 34 19 79 98 7 74 81 1 23 24 32 207 239
บธ.บ.การตลาด 1 1 2 6 8 14 11 27 38 3 23 26 2 20 22 23 79 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 17 10 27 31 20 51 16 29 45 5 18 23 69 78 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 1 4 1 2 3 4 30 34 3 72 75 4 21 25 1 1 16 126 142
บัญชี 3 3 2 30 32 10 111 121 12 124 136 1 54 55 25 322 347
ปวส.การบัญชี 1 1 1 8 9 2 4 6 3 3 3 16 19
บช.บ.การบัญชี 3 3 2 29 31 9 103 112 10 120 130 1 51 52 22 306 328
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 13 15 6 29 35 6 44 50 2 21 23 16 108 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 5 7 3 19 22 5 34 39 9 9 10 67 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 3 10 13 1 10 11 2 12 14 6 41 47
รวมทั้งหมด 14 33 47 42 124 166 88 327 415 51 383 434 18 161 179 1 1 214 1,028 1,242