ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 15 4 19 42 85 127 59 164 223 40 164 204 22 84 106 1 2 3 179 503 682
บริหารธุรกิจ 12 2 14 37 40 77 45 75 120 30 87 117 13 37 50 1 2 3 138 243 381
บธ.บ.การจัดการ 11 17 28 10 28 38 5 33 38 2 8 10 2 2 28 88 116
บธ.บ.การตลาด 4 4 10 12 22 12 24 36 4 34 38 2 20 22 1 1 33 90 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 2 9 13 4 17 19 9 28 16 9 25 7 5 12 62 29 91
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 3 7 10 4 14 18 5 11 16 2 4 6 15 36 51
บัญชี 3 1 4 5 36 41 12 81 93 8 74 82 9 47 56 37 239 276
บช.บ.การบัญชี 3 1 4 5 36 41 12 81 93 8 74 82 9 47 56 37 239 276
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 2 8 10 2 3 5 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 2 8 10 2 3 5 4 21 25
รวมทั้งหมด 15 4 19 42 85 127 59 164 223 40 164 204 22 84 106 1 2 3 179 503 682