ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 112 17 129 447 28 475 286 47 333 110 23 133 12 4 16 1 1 968 119 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 16 16 36 4 40 19 4 23 1 1 73 8 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 7 7 23 4 27 13 4 17 43 8 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 9 9 13 13 6 6 1 1 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 47 7 54 167 5 172 151 12 163 64 6 70 9 2 11 1 1 439 32 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 3 34 123 2 125 114 5 119 41 3 44 5 5 314 13 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 4 13 25 3 28 18 6 24 5 2 7 2 2 59 15 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 19 19 19 1 20 18 1 19 2 2 4 1 1 66 4 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 8 47 160 17 177 57 14 71 10 3 13 2 2 268 42 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 8 47 160 17 177 57 14 71 10 3 13 2 2 268 42 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 2 27 104 6 110 42 17 59 17 10 27 2 2 188 37 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 8 4 12 13 9 22 9 8 17 2 2 35 23 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 2 22 96 2 98 29 8 37 8 2 10 153 14 167
รวมทั้งหมด 112 17 129 447 28 475 286 47 333 110 23 133 12 4 16 1 1 968 119 1,087