ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 372 61 433 768 105 873 530 125 655 265 75 340 71 22 93 4 4 2,010 388 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 3 10 43 9 52 106 14 120 128 12 140 30 8 38 1 1 315 46 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 27 4 31 54 9 63 36 5 41 10 1 11 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 8 5 13 18 4 22 21 5 26 13 6 19 62 20 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 8 8 34 1 35 71 2 73 7 1 8 1 1 121 7 128
วิศวกรรมเครื่องกล 70 3 73 207 3 210 86 3 89 24 24 11 11 1 1 399 9 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 34 34 17 17 7 7 1 1 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 35 35 17 2 19 5 5 3 3 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 3 33 138 3 141 52 1 53 12 12 8 8 240 7 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 126 27 153 220 40 260 187 42 229 81 29 110 22 9 31 1 1 637 147 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 17 12 29 15 6 21 3 3 1 1 1 1 37 18 55
ปวส.ไฟฟ้า 12 1 13 17 1 18 18 3 21 24 15 39 3 3 6 74 23 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 14 4 18 15 4 19 8 2 10 4 1 5 3 3 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 1 14 87 4 91 100 20 120 36 9 45 10 6 16 246 40 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 44 7 51 55 16 71 31 10 41 13 1 14 2 2 145 34 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 26 2 28 31 9 40 27 7 34 3 3 6 3 3 1 1 91 21 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 21 115 162 37 199 55 37 92 17 13 30 5 5 333 108 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 52 6 58 26 10 36 12 8 20 5 5 10 4 4 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 42 15 57 136 27 163 43 29 72 12 8 20 1 1 234 79 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 75 7 82 136 16 152 96 29 125 15 21 36 3 5 8 1 1 326 78 404
ปวส.ช่างโลหะ 14 1 15 25 1 26 14 1 15 2 2 1 1 55 4 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 26 1 27 23 23 16 1 17 3 1 4 1 1 2 69 4 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 5 40 88 15 103 66 27 93 10 20 30 2 3 5 1 1 202 70 272
รวมทั้งหมด 372 61 433 768 105 873 530 125 655 265 75 340 71 22 93 4 4 2,010 388 2,398