ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 8 42 97 35 132 72 39 111 26 39 65 13 16 29 5 4 9 247 141 388
พืชศาสตร์ 12 1 13 39 12 51 27 16 43 9 15 24 8 8 16 95 52 147
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 1 1 5 2 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 12 1 13 38 12 50 23 14 37 8 15 23 8 8 16 89 50 139
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 6 2 8 4 5 9 7 5 12 4 4 8 1 1 21 17 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 2 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 2 7 4 5 9 7 5 12 4 2 6 1 1 20 15 35
วิทยาศาสตร์ 9 1 10 20 8 28 23 3 26 6 7 13 1 1 2 5 4 9 64 24 88
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 7 2 2 1 1 1 1 7 4 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 1 10 15 6 21 21 2 23 6 4 10 1 1 5 4 9 57 17 74
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 33 5 38 11 7 18 6 6 12 2 3 5 57 21 78
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 2 1 1 3 3 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 27 2 29 6 6 12 3 6 9 2 3 5 40 17 57
วท.บ.ประมง 2 2 5 2 7 4 1 5 11 3 14
อุตสาหกรรมเกษตร 2 4 6 1 5 6 4 8 12 1 7 8 2 3 5 10 27 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 4 6 1 5 6 4 8 12 1 5 6 1 1 2 9 23 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 1 2 3
รวมทั้งหมด 34 8 42 97 35 132 72 39 111 26 39 65 13 16 29 5 4 9 247 141 388