ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 19 1 20 59 1 60 54 2 56 16 16 4 4 152 4 156
วิศวกรรมเครื่องกล 13 13 49 1 50 32 1 33 6 6 4 4 104 2 106
ปวส.ช่างยนต์ 12 12 40 40 17 17 1 1 2 2 72 72
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 8 8 15 15 5 5 1 1 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 1 7 9 9 21 1 22 10 10 46 2 48
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 5 5 5 1 6 3 3 19 1 20
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 6 6 4 4 10 1 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 10 10 3 3 17 17
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 1 2 2
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 19 1 20 59 1 60 54 2 56 16 16 4 4 152 4 156