ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 38 12 50 145 56 201 127 80 207 73 73 146 16 30 46 399 251 650
พืชศาสตร์ 5 5 34 18 52 20 19 39 11 19 30 2 7 9 72 63 135
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 9 1 10 3 3 6 3 3 6 1 3 4 19 10 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 25 17 42 17 16 33 8 16 24 1 4 5 53 53 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 14 6 20 8 11 19 5 15 20 3 7 10 34 39 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 14 6 20 8 11 19 5 15 20 3 7 10 34 39 73
วิทยาศาสตร์ 4 4 9 2 11 9 4 13 8 4 12 3 2 5 33 12 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 9 2 11 9 4 13 8 4 12 3 2 5 33 12 45
สัตวศาสตร์และประมง 19 5 24 51 16 67 37 32 69 19 29 48 6 9 15 132 91 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 13 2 15 4 4 8 1 5 6 2 7 9 1 1 21 18 39
ปวส.ประมง 4 4 8 1 9 3 1 4 3 3 2 1 3 20 3 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 3 4 26 10 36 23 20 43 11 20 31 3 7 10 64 60 124
วท.บ.ประมง 1 1 13 1 14 10 6 16 3 2 5 1 1 27 10 37
อุตสาหกรรมเกษตร 6 7 13 37 14 51 53 14 67 30 6 36 2 5 7 128 46 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 3 8 1 9 15 15 7 7 33 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 7 9 4 12 16 5 12 17 3 6 9 5 5 14 42 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 24 24 33 33 19 19 2 2 79 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 38 12 50 145 56 201 127 80 207 73 73 146 16 30 46 399 251 650