ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 17 32 1 33 86 4 90 87 11 98 12 8 20 234 24 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 14 1 15 67 4 71 81 10 91 11 7 18 174 22 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 7 1 8 18 3 21 29 5 34 4 4 8 59 13 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 20 1 21 22 5 27 4 2 6 48 8 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 29 29 30 30 3 1 4 67 1 68
วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 18 18 19 19 6 1 7 1 1 2 60 2 62
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 18 18 19 19 6 1 7 1 1 2 60 2 62
รวมทั้งหมด 17 17 32 1 33 86 4 90 87 11 98 12 8 20 234 24 258