ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 152 192 344 479 771 1,250 424 969 1,393 206 835 1,041 68 266 334 11 9 20 1,340 3,042 4,382
บริหารธุรกิจ 142 120 262 393 445 838 332 568 900 164 491 655 47 170 217 11 9 20 1,089 1,803 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 14 26 40 22 53 75 20 44 64 9 30 39 6 14 20 9 1 10 80 168 248
บธ.บ.การจัดการ 12 31 43 53 126 179 45 132 177 23 96 119 6 15 21 2 8 10 141 408 549
บธ.บ.การตลาด 16 9 25 91 71 162 78 141 219 34 130 164 8 41 49 227 392 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 6 7 33 66 99 24 103 127 12 73 85 3 19 22 73 267 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 69 24 93 174 81 255 111 53 164 42 16 58 8 6 14 404 180 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 24 54 20 48 68 54 95 149 44 136 180 12 60 72 160 363 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 4 15 19 4 24 28
บัญชี 6 58 64 42 251 293 43 269 312 21 171 192 9 46 55 121 795 916
บช.บ.การบัญชี 6 58 64 42 251 293 43 269 312 21 171 192 9 46 55 121 795 916
ศิลปศาสตร์ 4 14 18 44 75 119 49 132 181 21 173 194 12 50 62 130 444 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 21 47 68 21 75 96 3 82 85 3 35 38 48 242 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 10 14 17 25 42 23 42 65 14 62 76 7 12 19 65 151 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 6 3 9 5 15 20 4 29 33 2 3 5 17 51 68
รวมทั้งหมด 152 192 344 479 771 1,250 424 969 1,393 206 835 1,041 68 266 334 11 9 20 1,340 3,042 4,382