ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 359 26 385 1,219 139 1,358 1,093 227 1,320 489 158 647 149 36 185 36 29 65 3,345 615 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 27 4 31 119 22 141 150 51 201 57 47 104 13 8 21 366 132 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 33 5 38 42 24 66 8 27 35 3 3 90 59 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 12 3 15 61 14 75 50 18 68 6 5 11 129 40 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 1 9 14 2 16 12 3 15 9 4 13 3 3 6 46 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 11 1 12 46 6 52 34 11 45 10 2 12 101 20 121
วิศวกรรมเครื่องกล 92 7 99 272 25 297 239 32 271 105 17 122 30 5 35 1 1 738 87 825
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 35 8 43 22 23 45 10 8 18 4 2 6 83 41 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 147 3 150 147 147 66 1 67 18 2 20 426 6 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 20 20 38 38 5 5 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 16 7 23 37 14 51 13 9 22 8 7 15 1 1 74 38 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 1 9 8 8 1 1 16 2 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 87 4 91 371 27 398 395 41 436 192 34 226 82 7 89 35 28 63 1,162 141 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 26 1 27 7 1 8 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7 2 9 26 26 16 7 23 11 3 14 2 2 35 28 63 97 40 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 1 18 82 2 84 149 11 160 95 21 116 45 4 49 388 39 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 1 42 160 17 177 141 17 158 37 4 41 4 4 383 39 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 13 2 15 11 11 1 1 2 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 82 5 87 47 5 52 10 1 11 2 2 149 11 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 2 1 3 5 1 6 6 3 9 3 1 4 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 19 1 20 25 1 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 34 7 41 176 34 210 105 40 145 45 21 66 14 5 19 374 107 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 5 19 16 19 35 24 26 50 6 11 17 1 1 60 62 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 2 22 160 15 175 81 14 95 39 10 49 14 4 18 314 45 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 119 4 123 281 31 312 204 63 267 90 39 129 10 11 21 1 1 705 148 853
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 22 5 27 8 4 12 1 1 2 1 1 51 10 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 72 2 74 116 19 135 100 35 135 54 28 82 8 10 18 350 94 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 40 2 42 125 12 137 63 23 86 14 7 21 1 1 243 44 287
รวมทั้งหมด 359 26 385 1,219 139 1,358 1,093 227 1,320 489 158 647 149 36 185 36 29 65 3,345 615 3,960