ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 23 87 257 124 381 310 244 554 213 274 487 40 98 138 1 1 884 764 1,648
การออกแบบ 22 8 30 78 40 118 73 82 155 56 103 159 19 50 69 248 283 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 10 3 13 39 22 61 22 32 54 27 30 57 7 11 18 105 98 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 1 2 3 5 4 9 13 26 39 20 45 65 4 25 29 43 102 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 11 3 14 34 14 48 38 24 62 8 28 36 5 10 15 96 79 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 3 4 7 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 9 6 15 54 37 91 35 43 78 28 32 60 5 13 18 1 1 131 132 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 8 4 12 38 29 67 19 31 50 16 24 40 4 10 14 1 1 85 99 184
ทล.บ.เซรามิก 1 2 3 16 8 24 16 12 28 12 8 20 1 3 4 46 33 79
ศิลปกรรม 22 7 29 50 19 69 91 33 124 62 39 101 6 10 16 231 108 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 22 7 29 50 19 69 91 33 124 62 39 101 6 10 16 231 108 339
สถาปัตยกรรม 11 2 13 75 28 103 111 86 197 67 100 167 10 25 35 274 241 515
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 6 6 1 2 3 8 2 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 3 3 16 11 27 36 33 69 22 48 70 3 16 19 80 108 188
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 7 2 9 53 17 70 74 51 125 45 52 97 7 9 16 186 131 317
รวมทั้งหมด 64 23 87 257 124 381 310 244 554 213 274 487 40 98 138 1 1 884 764 1,648