ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 14 33 47 44 127 171 89 346 435 56 407 463 18 169 187 1 1 222 1,082 1,304
บริหารธุรกิจ 14 29 43 40 83 123 72 190 262 34 220 254 15 86 101 1 1 176 608 784
ปวส.การจัดการ 3 10 13 2 16 18 5 16 21 2 6 8 2 1 3 14 49 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 4 7 6 13 1 7 8 1 6 7 1 2 3 12 23 35
ปวส.การตลาด 4 13 17 1 9 10 1 8 9 1 5 6 1 1 7 36 43
บธ.บ.การจัดการ 1 1 2 4 31 35 19 82 101 8 79 87 1 23 24 33 216 249
บธ.บ.การตลาด 1 1 2 6 8 14 11 27 38 3 23 26 2 20 22 23 79 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 19 11 30 31 20 51 16 29 45 5 18 23 71 79 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 1 4 1 2 3 4 30 34 3 72 75 4 21 25 1 1 16 126 142
บัญชี 3 3 2 30 32 11 127 138 16 143 159 1 62 63 30 365 395
ปวส.การบัญชี 1 1 1 8 9 2 4 6 3 3 3 16 19
บช.บ.การบัญชี 3 3 2 29 31 10 119 129 14 139 153 1 59 60 27 349 376
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 14 16 6 29 35 6 44 50 2 21 23 16 109 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 6 8 3 19 22 5 34 39 9 9 10 68 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 3 10 13 1 10 11 2 12 14 6 41 47
รวมทั้งหมด 14 33 47 44 127 171 89 346 435 56 407 463 18 169 187 1 1 222 1,082 1,304