ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 4 14 76 46 122 80 62 142 41 78 119 20 43 63 4 2 6 231 235 466
พืชศาสตร์ 2 2 29 6 35 19 11 30 9 11 20 6 7 13 2 1 3 67 36 103
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 3 1 4 1 1 5 2 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 2 10 12 1 13 2 3 5 2 2 24 6 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 19 4 23 4 8 12 7 7 14 2 5 7 34 24 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 4 2 1 3 4 4 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 7 2 9 20 7 27 22 23 45 6 17 23 57 49 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 3 1 4 1 2 3 4 7 11 3 3 9 13 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 4 1 5 19 5 24 18 16 34 6 14 20 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 6 6 37 16 53 34 21 55 7 24 31 1 8 9 85 69 154
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 1 3 3 3 1 1 2 2 6 4 10
ปวส.ประมง 1 1 2 2 2 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 24 9 33 14 18 32 5 21 26 6 6 44 54 98
วท.บ.ประมง 4 4 10 5 15 15 3 18 2 2 4 1 1 32 10 42
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 3 22 25 7 23 30 3 20 23 7 11 18 2 1 3 22 81 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 13 15 6 16 22 1 18 19 9 9 9 56 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 1 8 9 1 6 7 1 1 2 18 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 7 2 9 2 1 3 11 3 14
รวมทั้งหมด 10 4 14 76 46 122 80 62 142 41 78 119 20 43 63 4 2 6 231 235 466